3D Sun&Moon Compass HD

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

Anchor!

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

Ride14850

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

Compass for New iPad

Show screenshotShow screenshotShow screenshot

Wayper

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

MagnetMeter - 3D Vector Magnetometer and Accelerometer

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

i.Map Elite

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

Bitmap

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

Current Location

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

C++ (Compass++) Digital PRO - Get a great looking compass!

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

MiScout

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot

RailBandit - train schedules

Show screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshotShow screenshot